Love for Kalundborg Tennisklub

§ 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Kalundborg Tennisklub (KT). Klubbens hjemsted er Møllebakken 40 B, 4400 Kalundborg. Klubben blev stiftet 9. Juni 1909.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten i Kalundborg Kommune, at dygtig­gøre nybegyndere, motionister og turneringsspillere i alle aldersgrupper, og at styrke sammen­holdet alle medlemmer imellem.

Stk. 2. Medlemmer er pligtige til at overholde såvel klubbens love som de af bestyrelsen udar­bejdede ordensregler for benyttelse af baner, klubhus, materialer m.v.

§ 3 Organisation

Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennisforbund (DTF) og DGI Midt- og Vestsjælland og undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4 Medlemskab

Klubbens medlemmer opdeles i juniormedlemmer (under 18 år pr. 31/12 i kalenderåret) og seniormedlemmer (over 18 år pr. 31/12 i kalenderåret). Når kontingent er betalt, har man ad­gang til at benytte klubbens baner og faciliteter. Desuden tildeles man som medlem et med­lemsnummer, som giver adgang til klubbens bookingportal. Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt.

§ 5 Kontingent

Kontingent fastsættes af klubbens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter for­faldsterminen. Ethvert medlem, der ikke har betalt kontingent inden denne nærmere fastsatte dato, betragtes som ud­meldt.

§ 6 Overtrædelse af regler

Overtrædelse af klubbens love og andre regler, kan medføre udelukkelse for kortere eller læn­gere tid – og eventuelt eksklusion uden ret til tilbagebetaling af erlagt kontingent. Hvis bestyrel­sen beslutter, at særlige forhold giver anledning til eksklusion, skal det ske ved, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal med­lemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som et særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts be­handling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt i perioden fra februar til maj måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.


Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med modtagne forslag lægges umiddelbart herefter ud på klubbens hjemmeside.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (maksimum ét medlem mellem 16 og 18 år)
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§ 8 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk.2. Afstemning og valg kan ske ved håndsoprækning eller akklamation, men skal efter begæ­ring fra blot ét medlem foregå skriftligt. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslut­nings­dygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger, der ikke går på forandringer af klubbens love, afgø­res ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 4. Til forandring af klubbens love kræves skriftlig afstemning og et flertal af 2/3 af de af­givne stemmer.

Stk. 5. Stemmeberettiget er medlemmer, der har betalt kontingent (sommer eller vinter) i regn­skabsåret forud for generalfor­samlingens afholdelse.

Stk. 6. Stemmeret har ethvert medlem, som er fyldt 16 år.

Stk. 7. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalfor­samling, når bestyrelsen finder anledning dertil og skal i øvrigt afvikles som anført i § 8.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal også afholdes, såfremt mindst 15 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor formanden fremsætter en sådan anmodning ledsaget af en motiveret dagsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen skal senest en måned efter modtagelsen af begæringen varsle den ekstra­ordinære generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.

Stk. 2. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Den konstituerer sig selv med for­mand, næstfor­mand, kasserer, og to menige medlemmer. Som bestyrelsesmedlem vælges man for en periode af to år. De lige år afgår to bestyrelsesmedlemmer, de ulige år tre bestyrelsesmedlemmer. Gen­valg kan finde sted. Herudover vælges en suppleant, som kan træde i stedet for et eventuelt fraværende bestyrelsesmedlem. I de tilfælde har suppleanten stemmeret.

Stk. 3. Såfremt der ikke i bestyrelsen findes en person, som er villig til at påtage sig kasserer­funktionen, skal bestyrelsen drage omsorg for, at regnskab og medlemsregistrering udføres på en tilsvarende betryggende måde.

Stk. 4. Tegningsberettiget for klubben er formanden og kassereren. Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, skal underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 5. I tilfælde af afgang inden for bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig selv ved blandt klubbens medlemmer at udpege et midlertidigt medlem til bestyrelsen med gyldighed til efter­følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over beslutningerne.

Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, heriblandt for­manden eller næstformanden, er til stede. Beslutningerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Når stemmerne står lige, gør formandens – eller ved dennes fravær næstformandens – stemme ud­faldet.

Stk. 8. Regler for brug af anlægget fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen har ret til at nedsætte ud­valg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrel­sens kreds. Juniorer under 18 år kan være udvalgsmedlemmer. Udvalgene er selvsupplerende, dog skal udvalgsmedlemmerne godkendes af bestyrelsen. Ved stemmelighed i udvalget er ud­valgsformandens stemme afgørende. Hvor pengemidler anvendes, kan det kun ske i samarbejde med klubbens kasserer, samt med bestyrelsens godkendelse.

Stk. 10. Alle udvalg er underkastet bestyrelsens afgørelser.

§ 11 Regnskab

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal senest inden generalforsam­lingen afgive driftsregnskab for det for­gangne år og status pr. 31. december til revisoren.

Stk. 3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.

§ 12 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Stk. 2. Klubbens revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Driftsregnskabet og status skal forsynes med påtegning.

§ 13 Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særskilt indkaldt gene­ralforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst halvdelen af klub­bens stemmeberettigede medlemmer til stede.

Stk. 2. Det kræves tillige, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uan­set hvilket antal medlemmer (stemmeberettigede), der er til stede.

Stk. 4. På generalforsamlingen træffes bestemmelse om afvikling af klubbens gæld eller, hvor­ledes klubbens eventuelle formue – herunder fast ejendom og løsøre – skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Kalundborg Kommune til brug for idrætslige formål for børn og unge i kommunen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 1998.

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2010. § 10, stk. 2 og 5.

Ændret på generalforsamlingen den 13. marts 2012. §2, stk. 2, §7, stk. 1 og 2, §9, stk. 2, §10, stk. 3, 4, 6-10.

Ændret på generalforsamlingen den 5.3.2015. §1 og §7, stk. 1

Ændret på generalforsamlingen den 9.3.2017. §7 pkt. 7, §11 stk. 2, §12 stk. 1 & 2.

Ændret på ekstra ordinær generalforsamlingen den 30. april 2023. §7 stk 1.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com