Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling i Klb. Tennisklub, torsdag d. 9 marts 2017

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling
3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 01.01.2016 -31.12.2016
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Anne Amtoft, Jan Sædder og Knud-Erik Hansen
6. Valg af suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
8. Eventuelt
Velkomst:
Jyske bank havde igen lånt os lokaler til afholdelse af generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Ebbe Glinsvad blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt varslet
2. Beretningen:
Formanden Mads Storm gennemgik bestyrelsens beretning. Ingen kommentarer.
3. Regnskab:
Formanden gennemgik regnskabet det viste et underskud på kr 221,-.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag:
Torben Anskjær/bestyrelsen havde forslået følgende ændring i klubbens vedtægter:
§7 Generalforsamling
Pkt. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
ændres til:
Pkt. 7 Valg af revisor
§11 Regnskab
Stk. 3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
ændres til
Stk. 3 Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til
godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
§12 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en
revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå
det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Stk. 2 Klubbens revisorer eller revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
ændres til:
§12 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Stk. 2 Klubbens revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen:
Anne Amtoft, Jan Sædder blev genvalgt.
Knud-Erik Hansen trådte ud.
6. Valg af suppleant:
Birgit Tangbjerg blev enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen og vil
fremover blive inviteret til bestyrelsesmøderne.
7. Valg af revisorer:
Michael Bodzioch genvalgt in absentia
Som følge at vedtægtsændringerne er Else Sørensen fratrådt.
Jørgen Gjelstrup – in absentia- fratrådte jævnfør vedtægtsændringerne som
revisor suppleant.
8. Eventuelt:
Kontingent for 2017 forventes indtil videre at være uændret i forhold til 2016.

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Mads Storm
Næstformand: Jan Sædder
Kasserer: Torben Anskjær
Medlem: Anne Amtoft
Medlem: Ib Rasmussen
Suppleant: Birgit Tangbjerg

Referent: Mads Storm
Klb. 2017.03.16

Bestyrelsens beretning for 2016.
1. Medlemmer: 2016: 36 juniorer, 93 seniorer
2015: 28 juniorer, 75 seniorer
2014: 40 juniorer, 88 seniorer
2013: 52 juniorer, 107 seniorer
2012: 62 juniorer, 100 seniorer
2011: 75 juniorer, 115 seniorer
2010: 69 juniorer, 100 seniorer
2009: 73 juniorer, 111 seniorer
2. Træning
Sommer:
Juniortræning: rigtig mange spillere fra start.
Der blev tilbudt træning tirs – tors. + div. arrangementer
Vi mistede som vanligt nogle efter sommerferien.
U-80. Selvkørende gruppe som hygger sig gevaldigt om formiddagen.
Ib med flere har været bindeled mellem bestyrelsen og gruppen mht. til ønsker og forslag.
Ebbe Glinsvad fortsætter på 13 år med at være koordinator for en motionist holdturnering for herrer.
Sommertennisskole:
Sommerskolen blev afholdt med stor succes.
I regnskabet fremgår nu både indtægter og udgifter for sommerskolen således det
er muligt at opgøre det præcise over/underskud i forbindelse med afholdelse af
denne. I år er i modsætning til tidligere år et lille overskud
Vinter:
Indendørs hvor det traditionelt er svært at holde fast på medlemmerne har det også denne gang vist sig at kun et par håndfulde holder fast og dukker op.
De unge trænere har nu selv overtaget træning af de yngste 16.00 -17.00, og Jan,
Mads og Erik tager sig de lidt ældre 17.00 – 18.00
Der har været fint fremmøde og god træning indtil nu.
Vores ungdomstrænere Mathilde og Aleksander har været på KT3 9 + 10 april
2016 og Simone og Kathrine har gennemført KT2.
Deltagelse i turneringer.
Vi havde dette år ingen seniorhold i SLTU.
Deltagelse i SLTU holdturnering:
U12 M/K B
U14 M/K C
U16+18 fælles. Pigehold.
Deltagelse i SM udendørs:
Sofie Bache (
Deltagelse i Motionsholdturnering (
3. Baner + klubhus.
Banerne klargøres ved sæsonopstart af kommunen
Det nye klubhus har nu været i brug siden april/ maj.
Det er så vidt bestyrelsen er klar over stor tilfredshed med det.
4. Hjemmeside / bookingportal
Klubben er overgået til et nyt bookingsystem.
5. Bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne
§ 7 Generalforsamling
Pkt. 7 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
ændres til :
Pkt. 7 Valg af revisor
Pkt.12 Revision tilrettes tilsvarende.
6. Kontingent / andre indtægter
Kontingentet for 2017 forventes indtil videre uændret i forhold 2016.

Formand
Mads Storm
Vestre Havnevej 18
4400 Kalundborg

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com