Generalforsamling

Generalforsamling i Kalundborg Tennisklub
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 18:00
Sted vil være mødelokale i Jyske Bank Nytorv

Beretning 2013:

Formandens beretning

1. Medlemmer: 2013:
52 juniorer, 107 seniorer
2012: 62 juniorer, 100 seniorer
2011: 75 juniorer, 115 seniorer
2010: 69 juniorer, 100 seniorer
2009: 73 juniorer, 111 seniorer

2. Træning / hold:
Sommer: Antallet af juniorer var næsten det samme som i 2012. Vi havde igen to juniorhold, U14 og U12 i SLTUs holdturnering. U14 vandt deres pulje, og skulle spille mod den anden pulje, men vi kunne ikke stille hold finaledagen. U12 blev nr. 2 i puljen. Vi skal forsøge at tiltrække flere aktive medlemmer, det bedste bud er at holde sig til, nu hvor der kommer nye initiativer i forbindelse med skolereformen, som iværksættes i august 2014. Vi mangler en mellemgruppe, i alderen fra 16-25 år. Vi stillede med et herrehold, der bestod af Erik Terp, Mads Storm, Martin Holdt, Lars Kruse, ind imellem suppleredes holdet med ældre juniorer og motionistspillere. U80 har stadig en stor gruppe deltagere, der træner mandage og torsdage. Ebbe Glinsvad fortsætter på 11. år med at være koordinator for en motionist-hold turnering af herrer. Deltagere kommer fra Røsnæs, Rørby, Svebølle, Jyderup og Tømmerup. Hvis der er nogen, der har lyst til at deltage, så kontakt Ebbe inden midten af april. Ingen damehold, det har været forsøgt, men ikke nok, der vil stille op.

På sommertennisskolen i uge 27 var der lidt færre end sidste år, men der var alligevel 20 superaktive børn i alle fire dage. Alle havde snuset til tennisspillet tidligere, flere kom udefra. Det gør det sociale samvær ved frokost og pauser ekstra spændende, hvor der udveksles erfaringer fra egen klub eller egen egn.

Vinter: En del færre juniorer i år. Men igen meget motiverede deltagere, der møder hver gang. Der var fire-fem nye deltagere, som med det samme kastede sig ud i opgaven og er blevet så gode, at vi forventer os gode resultater fra dem i deres respektive aldersgrupper. Som noget nyt deltog vi med to hold i indendørs Sjællandsmesterskaber, og fire af spillerne fik licens hos Dansk Tennis Forbund. Simone Schiolborg vandt sølvmedalje i sin række.

Trænere: Træningen af juniorerne blevet varetaget af Erik Terp, Mads Bodzioch og Lasse Hart¬man Hansen hele året, sammen med tre juniore hjælpetrænere, Mathilde Bache,
Kathrine Bache og Simone Schiolborg.

3. Baner og klubhus:
Taget på klubhuset blev slemt skadet ved vinterens storme. Jan Sædder har haft kontakten til forsikringsselskab og tagreparatør. Hele taget var så dårligt, at det måtte udskiftes. Prisen blev ca. 32.000 kr., heraf betaler forsikring de 6.000 kr. Vi vil forsøge at få tilskud fra kommunen. Jan købte tromle til banerne, den udgift påtog kommunen sig efterfølgende. Stormen har ødelagt hegn på mange baner i hele kommunen, som er i kontakt med Ishøy Hegn for at få samlet overblik og få vurdering af, hvor meget udbedringerne samlet vil koste. Vi vil naturligt komme i betragtning, når dette er fastslået. Banerne vil i år blive klargjort i uge 15 af HP Anlæg som også stod for dette sidste år. Men når HP har gjort det, de skal, skal vi selv sørge for netopsætning m.m. Der var stor tilfredshed med banernes beskaffenhed i hele sæsonen.

4.Hjemmeside / bookingportal:
Selv om hjemmeside og portal ikke er nyeste skud på it-stammen, fungerer det faktisk tilfredsstillende til vores behov. De vigtigste nyheder lægges på forsiden af hjemmesiden eller på linket til venstre. Bookingportalen fungerer fint.

5. Kontingent / andre indtægter:
Vi fastholdt kontingentniveauet fra sidste år, til gengæld har vi forsøgt at begrænse udgiften til trænere, bl.a. ingen træner på onsdagsholdene for motionister indendørs.


Mads Storm, Vestre Havnevej 18, 4400 Kalundborg

Referat Generalforsamling, torsdag 20.03.2014 kl. 18.00 i Jyske Bank.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling
3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 01.01.2013-31.12.2013
4. Indkomne forslag.
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Mads Storm (modtager genvalg), Nina Nilson (modtager ikke genvalg).
6. Valg af suppleant til bestyrelsen: Bettina Bonde Larsen modtager ikke genvalg.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Velkomst:
Jyske Bank havde igen venligst vederlagsfrit lånt os lokaler til afholdelse af generalforsam¬lingen. Direktør Michael Møller bød velkommen, bankrådgiver Dorte Brehm Larsen fortalte om Jyske Banks meget fordelagtige boliglån, faktisk det billigste i Danmark, blev det benævnt som. Hør mere ved henvendelse til Michael eller Dorte. Banken gav vand, øl og kaffe. Klubben gavn snacks.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Voss. Jørgen blev valgt. Nina blev valgt til re¬ferent. Til stede var 13 medlemmer. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlin¬gen var varslet og indkaldt lovligt. Hermed gik man til næste punkt på dagsordenen.

2. Beretningen
Formanden, Mads Storm, nævnte, at den skriftlige beretning vil blive sendt til kommunen og lagt på klubbens hjemmeside. Formanden sluttede beret¬ningen. Den blev godkendt. Han opfordrede til kommentarer fra de tilstedevæ¬rende. Ingen tog ordet.

3. Regnskab
Klubbens revisor, Michael Bodzioch, påtog sig at gennemgå regnskabet. Vores overskud i år er 5.655,17 kr. Der blev spurgt, hvorfor vi ikke havde fået lokaletilskud i år. Som Michael også påpegede sidste år, kan reglerne for lokaletilskud være lidt uigennemsigtige. Det har vi taget højde for i år på budgettet og i regnskabet og ikke foruddiskonteret med noget. Når og hvis de kommunale tilskud udbetales, vil vores overskud være det større. Beløbsstørrelsen kan heller ikke forudsiges.

Michael roste regnskabets gode orden og tilskrev dette til Knud-Erik, der sørger for betalingerne, mens vores bogholder, Susanne Mohr, tager sig af bogføringen og holder styr på bilagsmasserne. Nina har indtil nu taget sig af rengøringen i klubhuset. Der skal findes en afløser, eventuelt delvis på frivillig basis. Det skal bestyrelsen finde løsning på. Vores boldregnskab er stadig ikke godt nok, men vil kræve struktur og mandskab, som er svært foreneligt med de mange bolde, der er i luften, når vi både sælger bolde, turneringshold udstyres med bolde til hjemmekampe, bolde gives som præmier, tre-fire forskellige slags bolde til junior træningsholdene og andre, bolde efterlades udenfor banen, m.m. Udgiften til bolde samlet set dog ikke alarmerende, men vi skal prøve at forbedre kontrollen. Regnskabet
godkendtes.


4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5 + 6. Valg til bestyrelsen.
Der var tre poster, der skulle besættes. Mads Storm havde tilkendegivet, at han modtog genvalg. Han valgtes med akklamation. Nina Nilson genopstillede ikke, da hun flytter fra byen. Et nyt medlem af klubben, Torben Anskjær, havde meddelt formanden, at han gerne ville stille sig til rådighed som bestyrelsesmedlem. Ingen andre meldte sig. Torben blev valgt med akklamation.

Torben blev bedt om at fortælle lidt om sin baggrund. Han har været medlem af KB Tennis i 31 år, i den tid varetaget mange poster, især som turneringsleder, arrangør af store mesterskabsturneringer, m.m. Og frem for alt elsker han at spille tennis, og han har allerede spillet en del på hold om onsdagen i Rynkevang og single kampe mod Jan Sædder i week-enden. Torben og hans kone er flyttet fra Vallensbæk og bor nu permanent i deres sommerhus i Bjerge Strand. Så velkommen til Torben, vi glæder os til dine erfaringer kan komme vores klub til gode fremover.

Bettina Bonde Larsen ønskede ikke genvalg som suppleant i år. Ingen havde på forhånd tilkendegivet interesse for at blive valgt, og ingen af de tilstedeværende ønskede det. Da bestyrelsen er fuldtallig og på alle måder beslutningsdygtig, blev det vedtaget, at der fortsættes uden suppleant lige for nærværende.

7. Valg af revisorer + revisor suppleant.
Den ene af klubbens revisorer, Michael Bodzioch, var til stede. Både han og Else Sørensen blev opfordret til at fortsætte. Michael sagde, at både Else og han selv var villige til at tage et år mere. De blev valgt ved akklamation. Jørgen Gjelstrup, der i flere år er valgt som revisorsuppleant uden at være til stede, er siden blevet spurgt, og han har takket for tilliden og sagt OK. Formanden takkede Michael og Else for indsatsen.

8. Eventuelt.
Ebbe Glinsvad foreslog, at dagsorden for bestyrelsesmøder og referater herfra, i fremtiden lægges ud på klubbens hjemmeside.

Angående kunstofbanerne på Munkesøen: Hvis man har lyst til at prøve at spille på banerne, kan man låne en nøgle hos Jan Sædder.

Angående Bane 1 på Møllebakken: Det blev nævnt, at der er meget mos på linjen især der, hvor solen sjældent rammer. Det kan derfor være svært at se linjen. Baneansvarlig Jan Sædder vil forsøge at gøre noget i forbindelse med klargøring af banerne i øvrigt.

Angående loftslys i Rynkevanghallen: Det er ikke godt til tennis, lamperne virker som om de er sat op til badmintonbaner. Jan snakker med driftsleder i Kalundborg Hallerne.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Kl. 20.00 Mødet slut.

Kalundborg, 23.03.2014 / Nina Nilson

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com