Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Kalundborg tennisklub
Torsdag d. 10 marts 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt


ad 1. Valg af dirigent
Der var ikke behov for en dirigent.

ad 2. Formandens beretning for 2015.


2.1. Medlemmer:
2015: 28 juniorer, 75 seniorer
2014: 40 juniorer, 88 seniorer
2013: 52 juniorer, 107 seniorer
2012: 62 juniorer, 100 seniorer
2011: 75 juniorer, 115 seniorer
2010: 69 juniorer, 100 seniorer
2009: 73 juniorer, 111 seniorer


2.2. Træning
Sommer:
Juniortræning: rigtig mange spillere fra start.
Der blev tilbudt træning tirs – tors. + div. arrangementer
Vi mistede nogle efter sommerferien.
U-80. Selvkørende gruppe som hygger sig gevaldigt om formiddagen.
Ib med flere har været bindeled mellem bestyrelsen og gruppen mht. til ønsker og forslag.


Ebbe Glinsvad fortsætter på 13 år med at være koordinator for en motionist holdturnering for herrer.


Sommertennisskole:
Sommerskolen blev afholdt med stor succes.
Vejret var strålende, og dagen blev tit afsluttet med en tur i vandet på Gisseløre
I regnskabet fremgår nu både indtægter og udgifter for sommerskolen således det er muligt at opgøre det præcise over/underskud i forbindelse med afholdelse af denne.


Vinter:
Indendørs hvor det traditionelt er svært at holde fast på medlemmerne har det også denne gang vist sig at kun et par håndfulde holder fast og dukker op.

De unge trænere har nu selv overtaget træning af de yngste 16.00 -17.00, og Jan og Erik tager sig de lidt ældre 17.00 – 18.00
Der har været fint fremmøde og god træning indtil nu.

Vores ungdomstrænere Mathilde og Aleksander skal på KT3 9 + 10 april 2016 og Simone og Kathrine tilmeldes næste KT2.


Deltagelse i turneringer.
Vi havde dette år ingen seniorhold i SLTU.
Deltagelse i SLTU holdturnering:
U12 M/K B hold: 3. plads i puljen.
U14 M/K C hold: 5. plads i puljen (ud af 6 hold).
U16+18 fælles. Pigehold: 2. plads i puljen.


Deltagelse i SM udendørs:
Sofie Bache (1 kamp), Kathrine Bache (1 kamp), Simone Schiolborg (1 kamp), Mathilde Bache (1 kamp).


Deltagelse i Motionsholdturnering (7 Tennisklubber fra Kalundborg stor kommune).
Kalundborg HOLD 3: 2. plads i puljen.
Kalundborg HOLD 1: 5. plads i puljen.
Kalundborg HOLD 2: 6. plads i puljen.


2.3. Baner + klubhus.
Banerne klargøres ved sæsonopstart af kommunen(HP-anlæg) og holdes løbende vedlige af klubben selv. Det er muligt at ansøge kommunen om køb at f.eks nye koste og andre mindre ting. Stor ros til jer som har sørget for at vores baner altid er tip-top i orden.


Som bekendt brændte vores klubhus i oktober 2014.
Forsikring dækker og der er valgt en entreprenør(Houg, Klb.) til genopførslen.
Efter en lidt svær opstart med mange forhandlinger med forsikringen samt entreprenøren er byggeriet nu i fuld gang.
Det nye klubhus forventes at stå færdig til april/ maj. Næstformand Jan Nielsen gav på mødet en status og viste billederne og tegninger.


2.4. Hjemmeside / bookingportal
Vi har med stor hjælp fra Torben Anskjær tidligere fået udarbejdet en nye hjemmeside og skiftet udbyder. Det vil har som det kan ses af regnskabet nedbragt klubbens løbende omkostninger til vedligehold/betaling for hjemmesiden.


Klubben overvejer nu at overgår til et nyt bookingsystem. Torben vil kort fortælle lidt om fordelene ved skiftet.


2.5. Ændring i vedtægterne


§ 3 Organisation


Klubben
er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennisforbund (DTF) og DGI Nordvestsjælland og undergivet disses love og bestemmelser.

ændret til ny :

§ 3 Organisation

Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU) under Dansk Tennisforbund (DTF) og DGI Midt- og Vestsjælland og undergivet disses love og bestemmelser.

2.6. Kontingent / andre indtægter
Kontingentet for 2016 er forventes indtil videre uændret i forhold 2015.

Mads Storm
Vestre Havnevej 18
4400 Kalundborg

I fortsættelse af formandens beretning fremlagde Torben et forslag til at skifte bookingportalen ud med en mere professionel udgave, som vil virke uændret i store træk at bruge i forbindelse med bookninger, men hvor den administrative del er væsentligt bedre og under regelmæssig opdatering. Den gamle har ikke været opdateret i flere år og bliver det heller ikke mere. Den havde nogle meget uheldige sider, hvor faste tider blev slettet uhensigtsmæssigt. Opgradering til det nye system vil koste 2500 kr i opstart og ca. 1100 kr. pr år efterfølgende. Der var almindelig tilslutning til at gå videre med projektet.


ad 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Driftsregnskabet viser varierende indtægter og udgifter i forhold til 2014, men med et lille overskud på 2348 kr har vi fordel af, at der ikke er tæret på kapitalen. Betryggende at have en reserve til uforudsete udgifter eller til ønskede forbedringer.
Indtægten fra udleje af baner via vandrerhjemmet fremgår ikke af regnskabet og det må undersøges nærmere, hvor de er posteret. Efterfølgende er det afklaret, at de er gået ind som kontingent.


ad 4. Indkomne forslag

"Ib Rasmussen har foreslået, at medlemmer på 80 år og derover ikke skal betale kontingent med den begrundelse, at de ikke deltager lige så meget som yngre medlemmer."

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke p.t. er midler til kontingentfritagelse, men vil overveje eventuel alternativ mulighed, som f.eks. halvt kontingent. Også en mulighed for at indføre husstandskontingent. Det er dog en beslutning, som kan træffes i bestyrelsen og ikke behøver at vedtages på en generalforsamling.


ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mads Storm og Toben Anskjær er på valg og blev genvalgt for en ny 2-årig periode.


ad 6. Valg af suppleant
Bitten Wille ønskede ikke genvalg. I stedet blev Ib Rasmussen foreslået og blev ensstemming valgt.


ad 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Else Sørensen og Michael Bodzioch blev genvalgt som revisorer og Jørgen Gjelstrup som revisorsuppleant.


ad 8. Eventuelt
Engly tilbyder at lave en vogn til net og stolper til Rynkevangshallen. Blev modtaget med tak. Jan Sædder forsøger endnu en gang at fremskaffe et hjul til nettet, så det ikke ødelægges yderligere.
Vi skal forsøge at arrangere forskellige aktiviteter for at øge interessen for nye potentielle medlemmer. Der er nogle aktiviteter i samarbejde med kommunen og DGI, som vi skal deltage i.
Der bliver rejsegilde for det ny klubhus på torsdag d. 17.3.2016.


 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com