Generalforsamling 5.3.2015

Generalforsamling i Kalundborg tennisklub
Torsdag d. 5 marts 2015

Formandens beretning for 2014.

1. Medlemmer:
2014: 40 juniorer, 88 seniorer
2013: 52 juniorer, 107 seniorer
2012: 62 juniorer, 100 seniorer
2011: 75 juniorer, 115 seniorer
2010: 69 juniorer, 100 seniorer
2009: 73 juniorer, 111 seniorer

2. Træning
Sommer:

Juniortræning: rigtig mange spillere fra start.
Der blev tilbudt træning tirs – tors. + div. arrangementer
Vi mistede nogle efter sommerferien.
U-80. Selvkørende gruppe som hygger sig gevaldigt om formiddagen.
Ib med flere har været bindeled mellem bestyrelsen og gruppen mht. til ønsker og forslag.

Ebbe Glinsvad fortsætter på 12. år med at være koordinator for en motionist hold-turnering for herrer.

Sommertennisskole:
Sommerskolen blev afholdt med stor succes.
Vejret var strålende, og dagen blev tit afsluttet med en tur i vandet på Gisseløre
Trods brugerbetaling er det, indtil deltagerantallet øges, nødvendigt at klubben yder et tilskud(ca. 3500 kr) for at få det til at hænge sammen økonomisk. Bestyrel-sen finder at tilskuddet er givet godt ud. I regnskabet fremgår nu både indtægter og udgifter for sommerskolen således det er muligt at opgøre det præcise over/underskud i forbindelse med afholdelse af denne.

Vinter:
Indendørs hvor det traditionelt er svært at holde fast på medlemmerne har det og-så denne gang vist sig at kun et par håndfulde holder fast og dukker op.

Indtil jul havde vi glæde af Lasse som træner, men han er nu i gang med sit studie.
De unge trænere har nu selv overtaget træning af de yngste 16.00 -17.00, og Jan og Erik tager sig de lidt ældre 17.00 – 18.00
Desuden har en del juniorer spillet og fået træning hver onsdag i Slagelse.
Forældrene har skiftes til at køre og Erik Terp har stået for træningen.

Der har været fint fremmøde og god træning indtil nu.

Vores ungdomstrænere Mathilde og Aleksander skal på KT2 og Simone og Kathrine skal på deres første kursus KT1.
Begge afholdes 7+8 marts 2015.

Deltagelse i turneringer.
Vi har haft et enkelt seniorhold i SLTU..
Vi havde igen 2 juniorhold U12, U14, U16 med i SLTUs holdturnering
I januar har vi haft 3 friske juniorer med til indendørs mesterskabet.
Mathilde Bache, Kathrine Bache og Simone Schiolborg.
Her opnåede Kathrine en flot Bronze medalje I U14 single.

3. Baner + klubhus.
Banerne klargøres ved sæsonopstart af kommunen(HP-anlæg) og holdes løbende vedlige af klubben selv. Det er muligt at ansøge kommunen om køb at f.eks nye koste og andre mindre ting. Stor ros til jer som har sørget for at vores baner altid er tip-top i orden.

Som bekendt brændte vores klubhus i oktober 2014.
Forsikring dækker og der er valgt en entreprenør(Houg, Klb.) til genopførslen.
Det nye klubhus forventes at stå færdig efter sommerferien.

4. Hjemmeside / bookingportal
Vi har med stor hjælp fra Torben Anskjær fået udarbejdet en nye hjemmeside og skiftet udbyder. Det vil nedbringe klubbens løbende omkostninger til vedlige-hold/betaling for hjemmesiden

5. Kontingent / andre indtægter
Vi har hævet kontingentet lidt i år 2014.
Vi har med hjælp fra engagerede forældre pt. indsamlet 20.000 kr til vores elite spil-ler. Der er oprette et særskilt elite konto, hvilket også fremgår af regnskabet. Pen-gene er som udgangspunkt øremærket elitespillerne.
Det er i sidste ende bestyrelsen som bestemmer hvad pengene skal bruges til, men baggrunden/formålet som sponsoratet blev givet på skal naturligvis være opfyldt.

Mads Storm
Vestre Havnevej 18
4400 Kalundborg


Referat fra generalforsamlingen

Dagsorden for generalforsamling d. 5. marts 2015 for Kalundborg tennisklubben

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Anne Amtoft, Jan Sædder og Knud-Erik Hansen
6. Valg af suppleant
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er Else Sørensen og Michael Bodzioch som revisorer og
revisorsuppleant er Jørgen Gjelstrup
8. Eventuelt

Ad. 1: Som dirigent blev Ebbe Glinsvad enstemmigt valgt.
Ad. 2: Formandens beretning blev godkendt.
Ad. 3: Det reviderede regnskab blev godkendt.
Ad. 4: Indkomne forslag:
Nr. 1
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal
afholdes en gang årligt i februar/marts måned. Indkaldelse med angivelseaf dagsorden
sker med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside og i lokalavisen.

Ændret til:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal
afholdes en gang årligt i februar/marts måned. Indkaldelse med angivelse af
dagsorden sker med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside

Nr.2
Klubbens hjemsted rettes til adressen, som der fremgår af ejendomsopgørelsen.
Ændringsforslagene blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5: Anne, Jan og Knud-Erik blev genvalgt.

Ad. 6: Som suppleant valgtes Bitten Wille.

Ad. 7: Else, Michael og Jørgen blev genvalgt.

Ad. 8: Der var en diskussion om nøglen til Rynkevangshallen, alternativt nøglekort.
Der blev også påpeget, at lyset i hallen ikke er godt til tennis.
Flere træningstimer til individuel bookning blev efterlyst.

 

Møllebakken 40B, 4400 Kalundborg - email: kalundborgtennisklub@gmail.com